Tetikasa arina miaro ny tontolo iainana
Nolaniana ny antotan-taratasy mifehy ny fenitra
❇️ Ny Fitondram-panjakana dia mametraka ho tanjona ny firosoana amin’ny angovo maharitra sy madio izay mifandraika amin’ny ODD7. Himasoana ny fialàna amin’ny fiankinan-doha amin’ny fampiasana arina fandrehitra avy amin’ny hazo (charbon de bois) sy kitay, izay mbola mahatratra hatrany amin’ny 95 % ny tokantrano Malagasy. Ho fanatanterahana izany dia nisy ny atrikasa fankatoavana ny antotan-taratasy mifehy ny fenitra amin’ny fampiasana arina miaro ny tontolo iainana (Normes sur le biocharbon/charbon écologique) eto Madagasikara, izay notontosaina ny 27 Jona teny amin’ny « Hôtel Panorama » Andrainarivo.
➡️ Taorian’ny fakan-kevitra sy adihevitra, niarahana tamin’ireo mpisehatra rehetra sy ny mpiara-miombon’antoka, dia natolotra ny komity teknika ny antotan-taratasy, hanao ny fandrafetana farany, mialoha ny fanolorana izany eo anivon’ny Filan-kevitry ny Governemanta sy ny Filan-kevitry ny Minisitra. Tanjon’ny atrikasa izay nampivondrona ireo mpisehatra eo amin’ny famokarana arina miaro ny tontolo iainana, ny fametrahana ny fenitra iraisana eto Madagasikara.
✅ Izao dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Birao misahana ny Fenitra eto Madagasikara (BNM), ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy (MEDD) , ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) ary ny AIDES, amin’ny alalan’ny tetikasa TWENex izay fanomezan-danja ny teknolojia ho fitrandrahana ny angovo madio amin’ny alalan’ny fanodinana ireo akora fototra (transition écologique), sy fanatontosana ny vina mikasika ny fomba fahandroana sakafo amin’ny angovo madio (cuisson propre/clean cooking).
⭐ Solontenan’ny Ministeran’ny Angovo sy Akoranafo nandritra ny atrikasa Atoa FIDIARISON Kenny Marco Louis, « Directeur de la Promotion de l’Ethanol et de la Bioénergie ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *